1. Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

Pierwszym i najważniejszym dokumentem przy zatrudnieniu obcokrajowca jest ,,Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy”. Zatrudniając obcokrajowca należy złożyć ,,Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy” w Powiatowym Urzędzie Pracy ze względu na siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Kolokwializując, tam gdzie jest siedziba Państwa firmy tam składamy oświadczenie. Niniejszy dokument pełni dwie funkcje. Po pierwsze służy jako legalizacja zatrudnienia obcokrajowca i należy go dołączyć do akt osobowych pracownika (kopia dla pracodawcy, oryginał dajemy cudzoziemcowi). Po drugie dokumentem tym posługujemy się jeśli chcemy zaprosić obcokrajowca do pracy w naszej firmie. Za pośrednictwem tego właśnie dokumentu obcokrajowiec otrzyma wizę roboczą w kraju swego pochodzenia.

Bardzo często jest również tak, że obcokrajowiec przyjeżdża do nas już z ważną wizą do pracy w Polsce. W takim przypadku inny pracodawca zaprosił cudzoziemca do pracy w Polsce, ale zrezygnował z jego dalszego zatrudniania. My powinniśmy mimo to złożyć oświadczenie wystawione na naszą firmę i dopiero od momentu jego posiadania możemy legalnie zatrudnić obcokrajowca.

Ważne! Składając „Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy” w Urzędzie Pracy musimy zwrócić uwagę na datę jego złożenia. Powiatowy urząd pracy musi mieć czas na zarejestrowanie oświadczenia. Urzędy Pracy w Polsce pracują różnie, są takie gdzie po złożeniu oświadczenia będziemy je mieli do odebrania na drugi dzień, bywają jednak takie, że za oświadczeniem będziemy czekali nawet 3 tygodnie. Pamiętajmy aby brać to pod uwagę przy zatrudnianiu cudzoziemców. Reasumując, najpierw składamy oświadczenie w PUP, następnie je odbieramy i od tego momentu możemy zatrudnić cudzoziemca.

  1. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Czyli odpowiednik karty stałego pobytu dla osób nie posiadających polskiego pochodzenia

Za pośrednictwem Agencji Pracy Pracuj-Polska możecie Państwo otrzymać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, który jest odpowiednikiem karty stałego pobytu.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawnia do:

  • Pobytu na stałe w Polsce bez konieczności posiadania wizy

  • Zezwolenie na pobyt jest najszybszą drogą do otrzymania obywatelstwa polskiego bez konieczności posiadania polskiego pochodzenia

  • Zezwolenie długoterminowe jest wydawane bezterminowo, a jedynym obowiązkowym jest wymiana karty co 5 lat w celu aktualizacji zdjęcia

  • Na podstawie zezwolenia nie można pracować w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska, ale uprawnia do pracy u dowolnego pracodawcy w Polsce

Wymagania do zdobycia zezwolenia na pobyt stały:

  1. Minimum 5 lat nieprzerwanego legalne pobytu w Polsce na podstawie dowolnych wiz lub karty czasowego pobytu

Nieprzerwany pobyt to taki który nie został przerwany na okres dłuży niż 6 miesięcy a łączna długość przerw nie przekroczyła 10 miesięcy, chyba że wyjazd dotyczył nadzwyczajnych przypadków jak opieka nad chorym członkami najbliższej rodziny na co należy dostarczyć oświadczenie od lekarza lub ze szpitala, przetłumaczone na język polski

  1. Posiada stabilne źródło dochodu na 3 lata przed złożeniem winsoku

Stabilne źródło dochoduumowa o pracę, umowa zlecenie czy też umowa poświadczająca fakt najmu, gwarantująca wynajmującemu regularny dochód

  1. Posiada ubezpieczenie zdrowotne – np. z tytułu umowy o pracę, zlecenie

  1. Posiada umowę najmu lokalu mieszkalnego

  1. Posiada zameldowanie na ternie Polski

  1. 4 kolorowe fotografie

Sprawa powinna być załatwiona w czasie do 3 miesięcy

Zezwolenie obowiązuje bezterminowo jednak samą kartę pobytu należy wymieniać co 5 lat

Następnym krokiem jest uzyskanie obywatelstwa polskiego

 • Umowa o pracę, umowa zlecenie, a może o dzieło z obcokrajowcem, cudzoziemcem?

Najdogodniejszą formą zatrudnienia obcokrajowca, jest naszym zdaniem umowa o pracę, gdyż podlega on takim samym zasadom prawa pracy i rozliczania pracy jak w przypadku pracowników polskich. Zatrudnianie obcokrajowca na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, jest o tyle skomplikowane, że cudzoziemiec podlegać będzie zryczałtowanemu 20% podatkowi dochodowemu, bez możliwości jakichkolwiek odliczeń. Oprócz podatku dochodowego zobowiązani będziecie Państwo również do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracownika takich jak w przypadku umowy zlecenie z polskim pracownikiem.

Poniżej podstawa prawna.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Jak z kolei stanowi art. 3 ust. 2b pkt 2 u.p.d.o.f., za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia.

W świetle tych przepisów osiągane przez nierezydentów przychody z umów zleceń oraz umów o dzieło wykonywanych na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce. Przychody te opodatkowane są, co do zasady, zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 20% (zob. art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.).

W konsekwencji wypłacając cudzoziemcowi wynagrodzenia z tytułu wykonywanych w Polsce umów zleceń czy umów o dzieło firma, czy też osoba fizyczna obowiązana jest potrącać 20% zryczałtowany podatek (zob. art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f.). Podatek ten płatnik obowiązany jest wpłacić w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby firmy (zob. art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Rozwiązaniem powyższego problemu jest złożenie druku NIP-7 do siedziby urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce. W druku NIP-7 w miejscu zamieszkania należy wpisać polski adres zamieszkania. Tym samym oświadczamy, że cudzoziemiec określa swoje centrum interesów życiowych jako Polskę. Przez to dochody dla tego obywatela w jego kraju pochodzenia będą dochodami zagranicznymi i cudzoziemiec zobowiązany będzie do rozliczenia dochodów osiąganych za granicą w Polsce. Należy o tym powiadomić cudzoziemca, jeżeli nie wyrazi na to zgody, cudzoziemiec powinien być świadomy konieczności potrącania zryczałtowanego 20 % podatku dochodowego. W takim przypadku rozliczamy rocznie cudzoziemca drukiem PiT – 11.

Rozliczenie roczne w przypadku umów cywilno-prawnych osób zamieszkałych poza terytorium RP rozliczamy na formularzu Form-IFT-1, który wysyłamy do urzędu skarbowego obsługującego nierezydentów w Państwa województwie oraz przekazujemy drugi egzemplarz cudzoziemcowi. Pamiętajmy, że nie wystawiamy PIT-11 dla cudzoziemca, a cudzoziemiec nie rozlicza się z osiągniętych dochodów na podstawie umów cywilno-prawnych na PIT-37.

Ważne! Zgłoszenie do ubezpieczenia cudzoziemca, ZUA, zgłoszenie do ZUS

Dokument zgłoszeniowy do ubezpieczenia ZUA składamy z numerem paszportu jako numerem identyfikacyjnym ubezpieczonego. Nie jest obowiązkowe posiadanie numeru PESEL, gdyż obowiązek ten nie dotyczy osób na stałe zameldowanych poza granicami RP, do których należą obcokrajowcy. Poniżej wzór prawidłowo wypełnionego druku ZUA dla cudzoziemca.

 • Karta Pobytu – Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Uzyskujemy skutecznie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub ich przedłużeń w różnych województwach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Pamiętaj, jeśli nie masz głowy do załatwienia tak wielu formalności związanych z tą sprawą , powierz to nam! My zrobimy to szybko bez zbędnego angażowania Twoich sił.

Możemy się pochwalić rekomendacją wielu ludzi z terenu całego kraju, dla których uzyskaliśmy wymagane dokumenty. Robimy to szybko, tanio i skutecznie!

Będziemy od Ciebie potrzebować:

 • Kolorowe paszportowe fotografie, aktualne, nieuszkodzone w ilości czterech sztuk o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 • Kopia paszportu ze wszystkimi zapisanymi stronami.

 • Kopia oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy lub zezwolenia na pracę typu A lub obecnej karty pobytu, na podstawie których obecnie pracujesz.

 • Umowę najmu lokalu mieszkalnego, gdzie mieszkasz lub masz zamiar mieszkać lub oświadczenie właściciela mieszkania o tym, że wyraża zgodę na to, żebyś zajmował je w celach mieszkalnych.

 • Umowę o pracę, o dzieło, zlecenie oryginał lub kopia.

 • PIT-37. Jeśli już pracowałeś w Polsce powinieneś mieć deklaracje, że rozliczyłeś się z podatku dochodowego. Jeśli nie pracowałeś w poprzednim roku nie musisz mieć tego dokumentu. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Jeśli pracujesz w zawodzie, który nie podlega ustawowo zwolnieniu z informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych , o którym mówią Rozporządzenia Wojewody właściwe dla danego województwa, to należy taki dokument również załączyć.

Czasami wymagane:

 • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w urzędzie skarbowym.

 • Dyplomy ukończenia szkół.

 • Akt własności lokalu mieszkalnego lub inny dokument potwierdzający własność lokalu , w którym mieszkasz.

Pamiętaj najpóźniej na 1 dzień przed końcem wizy musisz złożyć dokumenty w Twoim Urzędzie Wojewódzkim

Potrzebujesz zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony? Zadzwoń lub napisz:

 • Jak zatrudnić cudzoziemca z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę?

Pracodawca ma zamiar zatrudnić pracownika z Ukrainy z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę. Co zrobić w takim przypadku aby legalnie zatrudniać pracownika w naszej firmie?

Do pracodawcy przychodzi cudzoziemiec, który chce podjąć u niego pracę. Posiada odpowiednie kwalifikacje i pracodawca faktycznie chce go zatrudnić. Jest jednak małe „ale”. Cudzoziemiec przebywa w Polsce nie na podstawie wizy, a na podstawie karty pobytu. Co zrobić w takiej sytuacji? W pierwszej kolejności należy zweryfikować na jakiej podstawie została cudzoziemcowi wydana karta pobytu, tzn. poprosić cudzoziemca o okazanie decyzji, którą cudzoziemiec otrzymuje jeszcze przed wydaniem karty pobytu.

Jeżeli karta pobytu była wydana na podstawie: zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na rzecz innego pracodawcy lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, to cudzoziemiec powinien pracować jedynie na stanowisku oraz na rzecz pracodawcy wskazanego w decyzji.

Czy nowy pracodawca nie może zatem zatrudnić cudzoziemca? Może. Musi jednak zarejestrować dla cudzoziemca w urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Na podstawie zarejestrowanego oświadczenia oraz aktualnej karty pobytu, cudzoziemiec będzie mógł pracować. Należy jednak pamiętać o tym, że na podstawie takiego oświadczenia cudzoziemiec może wykonywać pracę jedynie przez 180 dni w ciągu 12 miesięcy. Dlatego należy zweryfikować czy wciągu ostatnich 12 miesięcy cudzoziemiec nie wykorzystał już przysługujących mu 180 dni pracy na podstawie oświadczenia.

Co więcej jeżeli cudzoziemiec rezygnuje z pracy u pracodawcy wskazanego w decyzji, powinien dopełnić obowiązku powiadomienia wojewody w ciągu ostatnich 15 dni roboczych o utracie pracy u poprzedniego pracodawcy i złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy.

Jeżeli karta pobytu była wydana na podstawie: zezwolenia na pobyt dla studenta studiów stacjonarnych, zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych, zezwolenia na pobyt dla członka rodziny obywatela polskiego, zezwolenia na pobyt w celu połączenia się z rodziną, zezwolenia na pobyt dla ofiary handlu ludźmi lub zezwolenia dla rezydenta długoterminowego innego kraju UE, to cudzoziemiec ma prawo do podjęcia w Polsce pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

 • NIP-7 Zgłoszenie identyfikacyjne obcokrajowca, cudzoziemca

Dokument NIP-7 służy do nadania numeru NIP obcokrajowcowi. Niestety tak już jest, że większość cudzoziemców przyjeżdżających do Polski nie posada numeru NIP. Dlatego w pierwszej kolejności zaraz przy zatrudnianiu powinniśmy wypełnić wspomniany formularz i wysłać go do Urzędu Skarbowego. Pamiętajmy, żeby to obcokrajowiec podpisał się na druku, dzięki temu unikniemy opłaty za pełnomocnictwo. Numer identyfikacji podatkowej nie dostaniemy od razu. Możemy czekać za nim nawet do 2 tygodni dlatego zróbmy to jak najszybciej. Nie będziemy wtedy zaskoczeni, gdy obcokrajowiec postanowi nagle zrezygnować z pracy.

W praktyce NIP będzie nam potrzebny przy wystawieniu PIT-11 dla pracownika oraz rozliczeniu rocznym PIT-4R. Urzędem Skarbowym właściwym dla rozliczenia obcokrajowca jest Urząd Skarbowy dla nie rezydentów w Państwa województwie. W przypadku Wielkopolski jest to Urząd Skarbowy Poznań – Nowe Miasto. O tym czy obcokrajowiec jest rezydentem, bądź nie rezydentem w RP zaświadcza również Urząd Skarbowy. W praktyce, każdy obcokrajowiec nie jest rezydentem, gdyż jego interesy życiowe znajdują się poza granicami Polski. Wyjątkiem jest złożenie druku  NIP-7 wpisując polski adres zamieszkania (patrz punkt III). Wtedy określamy centrum interesów życiowych cudzoziemca w Polsce, a jego dochody w kraju pochodzenia będą jego dochodami zagranicznymi.