Pracodawca ma zamiar zatrudnić pracownika z Ukrainy z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę. Co zrobić w takim przypadku aby legalnie zatrudniać pracownika w naszej firmie?

Do pracodawcy przychodzi cudzoziemiec, który chce podjąć u niego pracę. Posiada odpowiednie kwalifikacje i pracodawca faktycznie chce go zatrudnić. Jest jednak małe „ale”. Cudzoziemiec przebywa w Polsce nie na podstawie wizy, a na podstawie karty pobytu. Co zrobić w takiej sytuacji? W pierwszej kolejności należy zweryfikować na jakiej podstawie została cudzoziemcowi wydana karta pobytu, tzn. poprosić cudzoziemca o okazanie decyzji, którą cudzoziemiec otrzymuje jeszcze przed wydaniem karty pobytu.

Jeżeli karta pobytu była wydana na podstawie: zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na rzecz innego pracodawcy lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, to cudzoziemiec powinien pracować jedynie na stanowisku oraz na rzecz pracodawcy wskazanego w decyzji.

Czy nowy pracodawca nie może zatem zatrudnić cudzoziemca? Może. Musi jednak zarejestrować dla cudzoziemca w urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Na podstawie zarejestrowanego oświadczenia oraz aktualnej karty pobytu, cudzoziemiec będzie mógł pracować. Należy jednak pamiętać o tym, że na podstawie takiego oświadczenia cudzoziemiec może wykonywać pracę jedynie przez 180 dni w ciągu 12 miesięcy. Dlatego należy zweryfikować czy wciągu ostatnich 12 miesięcy cudzoziemiec nie wykorzystał już przysługujących mu 180 dni pracy na podstawie oświadczenia.

Co więcej jeżeli cudzoziemiec rezygnuje z pracy u pracodawcy wskazanego w decyzji, powinien dopełnić obowiązku powiadomienia wojewody w ciągu ostatnich 15 dni roboczych o utracie pracy u poprzedniego pracodawcy i złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy.

Jeżeli karta pobytu była wydana na podstawie: zezwolenia na pobyt dla studenta studiów stacjonarnych, zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych, zezwolenia na pobyt dla członka rodziny obywatela polskiego, zezwolenia na pobyt w celu połączenia się z rodziną, zezwolenia na pobyt dla ofiary handlu ludźmi lub zezwolenia dla rezydenta długoterminowego innego kraju UE, to cudzoziemiec ma prawo do podjęcia w Polsce pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.