Najdogodniejszą formą zatrudnienia obcokrajowca, jest naszym zdaniem umowa o pracę, gdyż podlega on takim samym zasadom prawa pracy i rozliczania pracy jak w przypadku pracowników polskich. Zatrudnianie obcokrajowca na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, jest o tyle skomplikowane, że cudzoziemiec podlegać będzie zryczałtowanemu 20% podatkowi dochodowemu, bez możliwości jakichkolwiek odliczeń. Oprócz podatku dochodowego zobowiązani będziecie Państwo również do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracownika takich jak w przypadku umowy zlecenie z polskim pracownikiem.

Poniżej podstawa prawna.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Jak z kolei stanowi art. 3 ust. 2b pkt 2 u.p.d.o.f., za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia.

W świetle tych przepisów osiągane przez nierezydentów przychody z umów zleceń oraz umów o dzieło wykonywanych na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce. Przychody te opodatkowane są, co do zasady, zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 20% (zob. art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.).

W konsekwencji wypłacając cudzoziemcowi wynagrodzenia z tytułu wykonywanych w Polsce umów zleceń czy umów o dzieło firma, czy też osoba fizyczna obowiązana jest potrącać 20% zryczałtowany podatek (zob. art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f.). Podatek ten płatnik obowiązany jest wpłacić w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby firmy (zob. art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Rozwiązaniem powyższego problemu jest złożenie druku NIP-7 do siedziby urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce. W druku NIP-7 w miejscu zamieszkania należy wpisać polski adres zamieszkania. Tym samym oświadczamy, że cudzoziemiec określa swoje centrum interesów życiowych jako Polskę. Przez to dochody dla tego obywatela w jego kraju pochodzenia będą dochodami zagranicznymi i cudzoziemiec zobowiązany będzie do rozliczenia dochodów osiąganych za granicą w Polsce. Należy o tym powiadomić cudzoziemca, jeżeli nie wyrazi na to zgody, cudzoziemiec powinien być świadomy konieczności potrącania zryczałtowanego 20 % podatku dochodowego. W takim przypadku rozliczamy rocznie cudzoziemca drukiem PiT – 11.

Rozliczenie roczne w przypadku umów cywilno-prawnych osób zamieszkałych poza terytorium RP rozliczamy na formularzu Form-IFT-1, który wysyłamy do urzędu skarbowego obsługującego nierezydentów w Państwa województwie oraz przekazujemy drugi egzemplarz cudzoziemcowi. Pamiętajmy, że nie wystawiamy PIT-11 dla cudzoziemca, a cudzoziemiec nie rozlicza się z osiągniętych dochodów na podstawie umów cywilno-prawnych na PIT-37.

Ważne!

Zgłoszenie do ubezpieczenia cudzoziemca, ZUA, zgłoszenie do ZUS\r\n

Dokument zgłoszeniowy do ubezpieczenia ZUA składamy z numerem paszportu jako numerem identyfikacyjnym ubezpieczonego. Nie jest obowiązkowe posiadanie numeru PESEL, gdyż obowiązek ten nie dotyczy osób na stałe zameldowanych poza granicami RP, do których należą obcokrajowcy. Poniżej wzór prawidłowo wypełnionego druku ZUA dla cudzoziemca.